لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

IoT Node (سنسور رطوبت خاک) IoT Node (سنسور رطوبت خاک)

IoT Node (سنسور رطوبت خاک)

مدل

: QV-IoT-NODE-Soil Moisture
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجرطوبت‌سنج 
دستگاه رطوبت سنج دیجیتال دستگاه رطوبت سنج دیجیتال

دستگاه رطوبت سنج دیجیتال

مدل

: TH-1A
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجرطوبت‌سنج 
سنسور دما و رطوبت سنسور دما و رطوبت

سنسور دما و رطوبت

مدل

: THR-100
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجرطوبت‌سنج