لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه ضخامت سنج لایه های نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازی دستگاه ضخامت سنج لایه های نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازی

دستگاه ضخامت سنج لایه های نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازی

مدل

: FDP - D1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت‌سنج
ضخامت دیجیتالی  پارچه و فرش نخ بخیه و... ضخامت دیجیتالی  پارچه و فرش نخ بخیه و...

ضخامت دیجیتالی پارچه و فرش نخ بخیه و...

مدل

: zkh92
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت‌سنج
نمایشگر ضخامت سنج نمایشگر ضخامت سنج

نمایشگر ضخامت سنج

مدل

: TCHM
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت‌سنج
هد ضخامت سنج کریستالی هد ضخامت سنج کریستالی

هد ضخامت سنج کریستالی

مدل

: TCH
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت‌سنج