لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه اندازه گیری تخلخل و تراوایی در حالت ناپایا دستگاه اندازه گیری تخلخل و تراوایی در حالت ناپایا

دستگاه اندازه گیری تخلخل و تراوایی در حالت ناپایا

مدل

: GMPA-IN-USS-01
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری نفوذپذیری، تراوایی، جذباندازه گیری تراوایی نسبی ناپایا و پایا
دستگاه اندازه گیری تراوایی و تخلخل گاز در حالت های ناپایا و پایا دستگاه اندازه گیری تراوایی و تخلخل گاز در حالت های ناپایا و پایا

دستگاه اندازه گیری تراوایی و تخلخل گاز در حالت های ناپایا و پایا

مدل

: BPM-IN-01
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری نفوذپذیری، تراوایی، جذباندازه گیری تراوایی نسبی ناپایا و پایا