لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

اندازه گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک) وکشش سطحی اندازه گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک) وکشش سطحی

اندازه گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک) وکشش سطحی

مدل

: CAG-10
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
اندازه گیری کشش بین سطحی اندازه گیری کشش بین سطحی

اندازه گیری کشش بین سطحی

مدل

: IFT-PDSA-09
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
اندازه گیری کشش بین سطحی و زاویه تماس در دما و فشار محیط اندازه گیری کشش بین سطحی و زاویه تماس در دما و فشار محیط

اندازه گیری کشش بین سطحی و زاویه تماس در دما و فشار محیط

مدل

: IFT-PDSA-02
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
اندازه گیری کشش بین سطحی و زاویه تماس در دما و فشار محیط اندازه گیری کشش بین سطحی و زاویه تماس در دما و فشار محیط

اندازه گیری کشش بین سطحی و زاویه تماس در دما و فشار محیط

مدل

: IFT-PDSA-01
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
اندازه‌گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک)، انرژی و کشش سطحی اندازه‌گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک)، انرژی و کشش سطحی

اندازه‌گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک)، انرژی و کشش سطحی

مدل

: سی ای جی 20 - پرمیوم
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
اندازه‌گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک)، کشش سطحی و انرژی سطح (تمام اتوماتیک) اندازه‌گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک)، کشش سطحی و انرژی سطح (تمام اتوماتیک)

اندازه‌گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک)، کشش سطحی و انرژی سطح (تمام اتوماتیک)

مدل

: سی ای جی 20 استاندارد
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
اندازه‌گیری زاویه تماس، کشش سطحی و انرژی سطح (تمام اتوماتیک) اندازه‌گیری زاویه تماس، کشش سطحی و انرژی سطح (تمام اتوماتیک)

اندازه‌گیری زاویه تماس، کشش سطحی و انرژی سطح (تمام اتوماتیک)

مدل

: سی ای جی 20 - پرمیوم
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی دما بالا دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی دما بالا

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی دما بالا

مدل

: KE-IFT-02
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی قابل حمل دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی قابل حمل

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی قابل حمل

مدل

: KE-IFT-01
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس استاتیک و دینامیک و کشش سطحی دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس استاتیک و دینامیک و کشش سطحی

دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس استاتیک و دینامیک و کشش سطحی

مدل

: سی ای جی-10
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی