لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

اتاق رشد گیاه 30000 مدل A+ اتاق رشد گیاه 30000 مدل A+

اتاق رشد گیاه 30000 مدل A+

مدل

: NST P G 30000-A+
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهتجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاهاتاق رشد گیاه
اتاق رشد گیاه تحقیقاتی اتاق رشد گیاه تحقیقاتی

اتاق رشد گیاه تحقیقاتی

مدل

: GRR SET 10000G
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهتجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاهاتاق رشد گیاه
اتاق رشد گیاه تحقیقاتی اتاق رشد گیاه تحقیقاتی

اتاق رشد گیاه تحقیقاتی

مدل

: GRR SET 20000G
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهتجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاهاتاق رشد گیاه
اتاقک رشد اتاقک رشد

اتاقک رشد

مدل

: ZFL400
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهتجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاهاتاق رشد گیاه
اتاقک رشد اتاقک رشد

اتاقک رشد

مدل

: ZFL240
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهتجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاهاتاق رشد گیاه
تجهیرات اتاق رشد گیاه به صورت کیت تجهیرات اتاق رشد گیاه به صورت کیت

تجهیرات اتاق رشد گیاه به صورت کیت

مدل

: GRR SET 10000 K
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهتجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاهاتاق رشد گیاه
تجهیزات اتاق رشد گیاه به صورت کیت تجهیزات اتاق رشد گیاه به صورت کیت

تجهیزات اتاق رشد گیاه به صورت کیت

مدل

: GRR SET 20000 K
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهتجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاهاتاق رشد گیاه
فیتوترون 1300 مدل A+ فیتوترون 1300 مدل A+

فیتوترون 1300 مدل A+

مدل

: NST T C 1300-A+
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهتجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاهاتاق رشد گیاه