لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

پک الکتروفورز افقی پک الکتروفورز افقی

پک الکتروفورز افقی

مدل

: HD universal 10x10 pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
پک الکتروفورز عمودی پک الکتروفورز عمودی

پک الکتروفورز عمودی

مدل

: VD 10x10 universal pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
پک کامل الکتروفورز پک کامل الکتروفورز

پک کامل الکتروفورز

مدل

: 10x10 electrophoresis complete pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
پک کامل الکتروفورز بلاتینگ پک کامل الکتروفورز بلاتینگ

پک کامل الکتروفورز بلاتینگ

مدل

: 10x10 semi-dry blotting - electrophoresis complete pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
پک کامل الکتروفورز بلاتینگ پک کامل الکتروفورز بلاتینگ

پک کامل الکتروفورز بلاتینگ

مدل

: 10x10 western blotting - electrophoresis complete pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
ریل تایم الکتروفورز ریل تایم الکتروفورز

ریل تایم الکتروفورز

مدل

: Midi Real Time Electrophoresis
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
ژل کست ژل کست

ژل کست

مدل

: HD 10x10
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
سیستم یکپارچه تانک و پاورسوپلای الکتروفورز سیستم یکپارچه تانک و پاورسوپلای الکتروفورز

سیستم یکپارچه تانک و پاورسوپلای الکتروفورز

مدل

: PHP-120
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز