رک آزمایشگاهی

رک خشک کن دیواری رک خشک کن دیواری

رک خشک کن دیواری

مدل

: GH-DR72
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیرک آزمایشگاهیرک و نگهدارنده
رک زنجیره ای - بسته 42 عددی رک زنجیره ای - بسته 42 عددی

رک زنجیره ای - بسته 42 عددی

مدل

: رک زنجیره ای - بسته 42 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیرک آزمایشگاهیرک و نگهدارنده
رک مگامیکس 150 خانه برای لوله های 100×16 رک مگامیکس 150 خانه برای لوله های 100×16

رک مگامیکس 150 خانه برای لوله های 100×16

مدل

: رک مگامیکس 150 خانه برای لوله های 100×16
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیرک آزمایشگاهیرک و نگهدارنده
رک مگامیکس 216 خانه برای لوله های 100×12 رک مگامیکس 216 خانه برای لوله های 100×12

رک مگامیکس 216 خانه برای لوله های 100×12

مدل

: رک مگامیکس 216 خانه برای لوله های 100×12
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیرک آزمایشگاهیرک و نگهدارنده
رک نگهدارنده لوله مخروطی 15 میلی لیتری 25 خانه - بسته 10 عددی رک نگهدارنده لوله مخروطی 15 میلی لیتری 25 خانه - بسته 10 عددی

رک نگهدارنده لوله مخروطی 15 میلی لیتری 25 خانه - بسته 10 عددی

مدل

: رک نگهدارنده لوله مخروطی 15 میلی لیتری 25 خانه - بسته 10 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیرک آزمایشگاهیرک و نگهدارنده
رک نگهدارنده لوله مخروطی 50 میلی لیتری 25 خانه - بسته 10 عددی رک نگهدارنده لوله مخروطی 50 میلی لیتری 25 خانه - بسته 10 عددی

رک نگهدارنده لوله مخروطی 50 میلی لیتری 25 خانه - بسته 10 عددی

مدل

: رک نگهدارنده لوله مخروطی 50 میلی لیتری 25 خانه - بسته 10 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیرک آزمایشگاهیرک و نگهدارنده