لام ها

لام گوده دار سرولوژی 12 خانه سفید - بسته 30 عددی لام گوده دار سرولوژی 12 خانه سفید - بسته 30 عددی

لام گوده دار سرولوژی 12 خانه سفید - بسته 30 عددی

مدل

: لام گوده دار سرولوژی 12 خانه سفید - بسته 30 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلام هالام سدویک حفره دار و گوده دار