پلیت، پتری دیش

تست سقوط از ارتفاع تست سقوط از ارتفاع

تست سقوط از ارتفاع

مدل

: BDT
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیپلیت، پتری دیشپلیت، پتری دیش