لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

لوله 100×12 پلاستیکی بدون درب بسته 200 عددی - PP لوله 100×12 پلاستیکی بدون درب بسته 200 عددی - PP

لوله 100×12 پلاستیکی بدون درب بسته 200 عددی - PP

مدل

: لوله 100×12 پلاستیکی بدون درب بسته 200 عددی - PP
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش ساده (قلمی)
لوله 100×16 پلاستیکی بدون درب بسته 200 عددی - PP لوله 100×16 پلاستیکی بدون درب بسته 200 عددی - PP

لوله 100×16 پلاستیکی بدون درب بسته 200 عددی - PP

مدل

: لوله 100×16 پلاستیکی بدون درب بسته 200 عددی - PP
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش ساده (قلمی)
لوله 75×12 (گاماکانتر) شفاف PS - بسته 500 عددی لوله 75×12 (گاماکانتر) شفاف PS - بسته 500 عددی

لوله 75×12 (گاماکانتر) شفاف PS - بسته 500 عددی

مدل

: لوله 75×12 (گاماکانتر) شفاف PS - بسته 500 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش ساده (قلمی)
لوله 75×12 (گاماکانتر) مات PP - بسته 500 عددی لوله 75×12 (گاماکانتر) مات PP - بسته 500 عددی

لوله 75×12 (گاماکانتر) مات PP - بسته 500 عددی

مدل

: لوله 75×12 (گاماکانتر) مات PP - بسته 500 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش ساده (قلمی)
لوله آزمایش ساده لوله آزمایش ساده

لوله آزمایش ساده

مدل

: 160*16
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش ساده (قلمی)
لوله آزمایش ساده لوله آزمایش ساده

لوله آزمایش ساده

مدل

: 180*18
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش ساده (قلمی)