لوله آزمایش و میکروتیوب

لوله مخروطی 15 میلی لیتری - بسته 100 عددی لوله مخروطی 15 میلی لیتری - بسته 100 عددی

لوله مخروطی 15 میلی لیتری - بسته 100 عددی

مدل

: لوله مخروطی 15 میلی لیتری - بسته 100 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار
لوله مخروطی 25 میلی لیتری - بسته 100 عددی لوله مخروطی 25 میلی لیتری - بسته 100 عددی

لوله مخروطی 25 میلی لیتری - بسته 100 عددی

مدل

: لوله مخروطی 25 میلی لیتری - بسته 100 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله سانتریفیوژ یا فالکون
لوله مخروطی 5 میلی لیتری - بسته 500 عددی لوله مخروطی 5 میلی لیتری - بسته 500 عددی

لوله مخروطی 5 میلی لیتری - بسته 500 عددی

مدل

: لوله مخروطی 5 میلی لیتری - بسته 500 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله سانتریفیوژ یا فالکون
لوله مخروطی 50 میلی لیتری - بسته 50 عددی لوله مخروطی 50 میلی لیتری - بسته 50 عددی

لوله مخروطی 50 میلی لیتری - بسته 50 عددی

مدل

: لوله مخروطی 50 میلی لیتری - بسته 50 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار
لوله مخروطی کهربایی 15 میلی لیتری - بسته 100 عددی لوله مخروطی کهربایی 15 میلی لیتری - بسته 100 عددی

لوله مخروطی کهربایی 15 میلی لیتری - بسته 100 عددی

مدل

: لوله مخروطی کهربایی 15 میلی لیتری - بسته 100 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله سانتریفیوژ یا فالکون
لوله مخروطی کهربایی 25 میلی لیتری - بسته 100 عددی لوله مخروطی کهربایی 25 میلی لیتری - بسته 100 عددی

لوله مخروطی کهربایی 25 میلی لیتری - بسته 100 عددی

مدل

: لوله مخروطی کهربایی 25 میلی لیتری - بسته 100 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله سانتریفیوژ یا فالکون
لوله مخروطی کهربایی 5 میلی لیتری - بسته 500 عددی لوله مخروطی کهربایی 5 میلی لیتری - بسته 500 عددی

لوله مخروطی کهربایی 5 میلی لیتری - بسته 500 عددی

مدل

: لوله مخروطی کهربایی 5 میلی لیتری - بسته 500 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله سانتریفیوژ یا فالکون
لوله مخروطی کهربایی 50 میلی لیتری - بسته 50 عددی لوله مخروطی کهربایی 50 میلی لیتری - بسته 50 عددی

لوله مخروطی کهربایی 50 میلی لیتری - بسته 50 عددی

مدل

: لوله مخروطی کهربایی 50 میلی لیتری - بسته 50 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله سانتریفیوژ یا فالکون
لوله نمونه برداری قاشقکدار (درپیچدار) - کارتن 1000 عددی لوله نمونه برداری قاشقکدار (درپیچدار) - کارتن 1000 عددی

لوله نمونه برداری قاشقکدار (درپیچدار) - کارتن 1000 عددی

مدل

: لوله نمونه برداری قاشقکدار (درپیچدار) - کارتن 1000 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار