میز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارنده

کمد نگهداری مواد شیمیایی تک جداره عرض 90 کمد نگهداری مواد شیمیایی تک جداره عرض 90

کمد نگهداری مواد شیمیایی تک جداره عرض 90

مدل

: NST CSC1-90
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
کمد نگهداری مواد شیمیایی دو جداره عرض 120 کمد نگهداری مواد شیمیایی دو جداره عرض 120

کمد نگهداری مواد شیمیایی دو جداره عرض 120

مدل

: NST CSC2-120
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
کمد نگهداری مواد شیمیایی دو جداره عرض 60 کمد نگهداری مواد شیمیایی دو جداره عرض 60

کمد نگهداری مواد شیمیایی دو جداره عرض 60

مدل

: NST CSC2-60
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
کمد نگهداری کپسول دو جداره عرض 120 کمد نگهداری کپسول دو جداره عرض 120

کمد نگهداری کپسول دو جداره عرض 120

مدل

: NST GSC2-120
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
کمد نگهداری کپسول دو جداره عرض 60 کمد نگهداری کپسول دو جداره عرض 60

کمد نگهداری کپسول دو جداره عرض 60

مدل

: NST GSC2-60
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
کمد نگهداری کپسول دو جداره عرض 90 کمد نگهداری کپسول دو جداره عرض 90

کمد نگهداری کپسول دو جداره عرض 90

مدل

: NST GSC2-90
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی