میز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارنده

میز سه درجه آزادی میز سه درجه آزادی

میز سه درجه آزادی

مدل

: MFH-3DD-S7
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
میز سه درجه آزادی میز سه درجه آزادی

میز سه درجه آزادی

مدل

: MDH-3DD-S6
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
میز ضد ارتعاش اکتیو الکترونیکی میز ضد ارتعاش اکتیو الکترونیکی

میز ضد ارتعاش اکتیو الکترونیکی

مدل

: Tab2018
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز ضد لرزش، میز توزین، میز ترازو
میز ضد لرزش میز ضد لرزش

میز ضد لرزش

مدل

: کبوآساب
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهصفحه صافی گرانیتی
میز ضد لرزش میز ضد لرزش

میز ضد لرزش

مدل

: AVT-01
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز ضد لرزش، میز توزین، میز ترازو
میز وسط میز وسط

میز وسط

مدل

: B22
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
میز وسط آزمایشگاهی رویه سرامیک عرض 120 میز وسط آزمایشگاهی رویه سرامیک عرض 120

میز وسط آزمایشگاهی رویه سرامیک عرض 120

مدل

: kpn-sk
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
میز وسط آزمایشگاهی رویه سرامیک عرض 160 میز وسط آزمایشگاهی رویه سرامیک عرض 160

میز وسط آزمایشگاهی رویه سرامیک عرض 160

مدل

: kpn-sk
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
میز کار آزمایشگاه الکترونیک میز کار آزمایشگاه الکترونیک

میز کار آزمایشگاه الکترونیک

مدل

: 01
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز آزمایشگاه الکترونیک