میز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارنده

سینک استیل ضد اسید 55×65 سینک استیل ضد اسید 55×65

سینک استیل ضد اسید 55×65

مدل

: ST 65×55
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهسینک آزمایشگاهی
سینک پلیمری ضد اسید 15×30 (کاپ سینک) سینک پلیمری ضد اسید 15×30 (کاپ سینک)

سینک پلیمری ضد اسید 15×30 (کاپ سینک)

مدل

: 15×30
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهسینک آزمایشگاهی
سینک پلیمری ضد اسید 16×16 سینک پلیمری ضد اسید 16×16

سینک پلیمری ضد اسید 16×16

مدل

: 16×16
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهسینک آزمایشگاهی
سینک پلیمری ضد اسید 30×30 سینک پلیمری ضد اسید 30×30

سینک پلیمری ضد اسید 30×30

مدل

: 30×30
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهسینک آزمایشگاهی
سینک پلیمری ضد اسید 45×45 سینک پلیمری ضد اسید 45×45

سینک پلیمری ضد اسید 45×45

مدل

: 45×45
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهسینک آزمایشگاهی
سینک پلیمری ضد اسید 45×60 سینک پلیمری ضد اسید 45×60

سینک پلیمری ضد اسید 45×60

مدل

: 45×60
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهسینک آزمایشگاهی
شلف وسط شلف وسط

شلف وسط

مدل

: SHELF
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
شلف کنار شلف کنار

شلف کنار

مدل

: SHELF
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی