میز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارنده

سکوبندی آزمایشگاهی -رویه فرمیکا عرض 80 سکوبندی آزمایشگاهی -رویه فرمیکا عرض 80

سکوبندی آزمایشگاهی -رویه فرمیکا عرض 80

مدل

: kpn-sk
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
سکوبندی آزمایشگاهی میز وسط رویه سنگ عرض 120 سکوبندی آزمایشگاهی میز وسط رویه سنگ عرض 120

سکوبندی آزمایشگاهی میز وسط رویه سنگ عرض 120

مدل

: kpn-sk
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
سکوبندی آزمایشگاهی میز وسط رویه سنگ عرض 150 سکوبندی آزمایشگاهی میز وسط رویه سنگ عرض 150

سکوبندی آزمایشگاهی میز وسط رویه سنگ عرض 150

مدل

: kpn-sk
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
سینک 60*45 -پلی پروپیلن ضد اسید سینک 60*45 -پلی پروپیلن ضد اسید

سینک 60*45 -پلی پروپیلن ضد اسید

مدل

: p.p
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهسینک آزمایشگاهی
سینک آزمایشگاهی 30*30 ضد اسید سینک آزمایشگاهی 30*30 ضد اسید

سینک آزمایشگاهی 30*30 ضد اسید

مدل

: labratoary sink
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهسینک آزمایشگاهی
سینک آزمایشگاهی 45*45 سینک آزمایشگاهی 45*45

سینک آزمایشگاهی 45*45

مدل

: 45*45
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهسینک آزمایشگاهی
سینک آزمایشگاهی 60*45 سینک آزمایشگاهی 60*45

سینک آزمایشگاهی 60*45

مدل

: 60*45
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهسینک آزمایشگاهی
سینک استیل ضد اسید (کاپ سینک) 15×30 سینک استیل ضد اسید (کاپ سینک) 15×30

سینک استیل ضد اسید (کاپ سینک) 15×30

مدل

: ST 15×30
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهسینک آزمایشگاهی
سینک استیل ضد اسید 27×33 سینک استیل ضد اسید 27×33

سینک استیل ضد اسید 27×33

مدل

: 27×33 ST
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهسینک آزمایشگاهی
سینک استیل ضد اسید 32/5×53/5 سینک استیل ضد اسید 32/5×53/5

سینک استیل ضد اسید 32/5×53/5

مدل

: ST 53/5×32/5
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهسینک آزمایشگاهی