میز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارنده

دوش و چشم شوی اضطراری دوش و چشم شوی اضطراری

دوش و چشم شوی اضطراری

مدل

: DW
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
دوش و چشم شوی اضطراری کامل (3کنترله) دوش و چشم شوی اضطراری کامل (3کنترله)

دوش و چشم شوی اضطراری کامل (3کنترله)

مدل

: گالوانیزه
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
دوش و چشم شوی اضطراری کامل (سه کنترله) دوش و چشم شوی اضطراری کامل (سه کنترله)

دوش و چشم شوی اضطراری کامل (سه کنترله)

مدل

: استیل 316
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
دوش و چشم شوی سه کنترله -استیل دوش و چشم شوی سه کنترله -استیل

دوش و چشم شوی سه کنترله -استیل

مدل

: استیل
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
دوش و چشم شوی سه کنترله -گالوانیزه دوش و چشم شوی سه کنترله -گالوانیزه

دوش و چشم شوی سه کنترله -گالوانیزه

مدل

: گالوانیزه
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
سکو بندی آزمایشگاه سکو بندی آزمایشگاه

سکو بندی آزمایشگاه

مدل

: kpn-sk
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
سکوبندی آزمایشگاه-رویه سرامیک 80 -زیرسازی pvc سکوبندی آزمایشگاه-رویه سرامیک 80 -زیرسازی pvc

سکوبندی آزمایشگاه-رویه سرامیک 80 -زیرسازی pvc

مدل

: kpn-sk
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
سکوبندی آزمایشگاه-سرامیک عرض 60 سکوبندی آزمایشگاه-سرامیک عرض 60

سکوبندی آزمایشگاه-سرامیک عرض 60

مدل

: kpn-sk
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
سکوبندی آزمایشگاهی -رویه سنگ عرض 60 سکوبندی آزمایشگاهی -رویه سنگ عرض 60

سکوبندی آزمایشگاهی -رویه سنگ عرض 60

مدل

: kpn-sk
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
سکوبندی آزمایشگاهی -رویه سنگ عرض 75 سکوبندی آزمایشگاهی -رویه سنگ عرض 75

سکوبندی آزمایشگاهی -رویه سنگ عرض 75

مدل

: kpn-sk
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی