شیرآلات و اتصالات

شیر گاز زیر شلفی شیر گاز زیر شلفی

شیر گاز زیر شلفی

مدل

: BH4001
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات گاز
شیر گاز کنترل هود شیر گاز کنترل هود

شیر گاز کنترل هود

مدل

: BH4003
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات گاز
شیربرقی سلونوئیدی خلأ شیربرقی سلونوئیدی خلأ

شیربرقی سلونوئیدی خلأ

مدل

: VSV
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتسایر شیر آلات و اتصالات