همگن ساز ها

هموژنایزر آلتراسونیک هموژنایزر آلتراسونیک

هموژنایزر آلتراسونیک

مدل

: یو اچ- 1200-20
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز مافوق صوت
هموژنایزر آلتراسونیک 1200 وات سنتز هموژنایزر آلتراسونیک 1200 وات سنتز

هموژنایزر آلتراسونیک 1200 وات سنتز

مدل

: یو اچ میکرو- 1200-20
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز مافوق صوت
هموژنایزر آلتراسونیک 1600 وات هموژنایزر آلتراسونیک 1600 وات

هموژنایزر آلتراسونیک 1600 وات

مدل

: یو اچ- 1600-20
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز مافوق صوت
هموژنایزر آلتراسونیک 800 وات هموژنایزر آلتراسونیک 800 وات

هموژنایزر آلتراسونیک 800 وات

مدل

: یو اچ- 800-20
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز مافوق صوت
هموژنایزر التراسونیک هموژنایزر التراسونیک

هموژنایزر التراسونیک

مدل

: UHP-400
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز مافوق صوت
هموژنایزر التراسونیک 1200 وات نیمه صنعتی هموژنایزر التراسونیک 1200 وات نیمه صنعتی

هموژنایزر التراسونیک 1200 وات نیمه صنعتی

مدل

: UP1200
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز مافوق صوت
هموژنایزر التراسونیک 200 وات هموژنایزر التراسونیک 200 وات

هموژنایزر التراسونیک 200 وات

مدل

: UP-200
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز مافوق صوت
هموژنایزر بافت بر پایه بید هموژنایزر بافت بر پایه بید

هموژنایزر بافت بر پایه بید

مدل

: AGH-1
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز بافت
هموژنایزر بافت یخچال دار هموژنایزر بافت یخچال دار

هموژنایزر بافت یخچال دار

مدل

: AGH-R1
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز بافت