همگن ساز ها

سونیکاتور (همگن کننده-التراسونیک هموژنایزر) سونیکاتور (همگن کننده-التراسونیک هموژنایزر)

سونیکاتور (همگن کننده-التراسونیک هموژنایزر)

مدل

: FAPAN 150UPT
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز مافوق صوت
سونیکاتور پیشرفته (التراسونیک هموژنایزر) سونیکاتور پیشرفته (التراسونیک هموژنایزر)

سونیکاتور پیشرفته (التراسونیک هموژنایزر)

مدل

: FAPAN 150UPT
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز مافوق صوت
سونیکاتور(همگن کننده-التراسونیک هموژنایزر) سونیکاتور(همگن کننده-التراسونیک هموژنایزر)

سونیکاتور(همگن کننده-التراسونیک هموژنایزر)

مدل

: FAPAN 150UPS
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز مافوق صوت
محفظه صداگیر التراسونیک هموژنایزر محفظه صداگیر التراسونیک هموژنایزر

محفظه صداگیر التراسونیک هموژنایزر

مدل

: ّFAPAN box02
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز مافوق صوت
محفظه عایق صوتی محفظه عایق صوتی

محفظه عایق صوتی

مدل

: SB-400
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز مافوق صوت
میکسر هموژنایزر آزمایشگاهی و پایلوت میکسر هموژنایزر آزمایشگاهی و پایلوت

میکسر هموژنایزر آزمایشگاهی و پایلوت

مدل

: میکسر هموژنایزر آزمایشگاهی و پایلوت-2-5
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز
نوک پروب 22 میلی متری  التراسونیک هموژنایزر نوک پروب 22 میلی متری  التراسونیک هموژنایزر

نوک پروب 22 میلی متری التراسونیک هموژنایزر

مدل

: FAPAN UP022
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز مافوق صوت
نوک پروب 3 میلی متری مخصوص  التراسونیک هموژنایزر 400 واتی نوک پروب 3 میلی متری مخصوص  التراسونیک هموژنایزر 400 واتی

نوک پروب 3 میلی متری مخصوص التراسونیک هموژنایزر 400 واتی

مدل

: FAPAN400 UP03
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز مافوق صوت
هموژن آزمایشگاهی و پایلوت هموژن آزمایشگاهی و پایلوت

هموژن آزمایشگاهی و پایلوت

مدل

: هموژنایزر آزمایشگاهی 100 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز
هموژنایزر آزمایشگاهی هموژنایزر آزمایشگاهی

هموژنایزر آزمایشگاهی

مدل

: هوژنایزر آزمایشگاهی 2 پیستون 50 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز