مجموعه تقطیر

دستگاه دیونایزر دستگاه دیونایزر

دستگاه دیونایزر

مدل

: CR150
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر
دیونایزر دیونایزر

دیونایزر

مدل

: دیونایزر
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر
دیونایزر دیونایزر

دیونایزر

مدل

: DWH-400
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر
دیونایزر دیونایزر

دیونایزر

مدل

: DWB
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر
روتاری اواپراتور (هضم و تقطیر) دیجیتال روتاری اواپراتور (هضم و تقطیر) دیجیتال

روتاری اواپراتور (هضم و تقطیر) دیجیتال

مدل

: TAT -Rdig
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرتقطیرکننده در خلا
روتاری اواپراتور دیجیتال با بنماری انالوگ روتاری اواپراتور دیجیتال با بنماری انالوگ

روتاری اواپراتور دیجیتال با بنماری انالوگ

مدل

: v1071
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرتقطیرکننده در خلا