مجموعه تقطیر

دستگاه آب مقطر گیری آرمیناد دستگاه آب مقطر گیری آرمیناد

دستگاه آب مقطر گیری آرمیناد

مدل

: DE1
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
دستگاه آب مقطرگیری دو بار تقطیر 2 لیتری دستگاه آب مقطرگیری دو بار تقطیر 2 لیتری

دستگاه آب مقطرگیری دو بار تقطیر 2 لیتری

مدل

: SAT - WD 2
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
دستگاه تقطیر آب یکبار تقطیر 3 لیتر دستگاه تقطیر آب یکبار تقطیر 3 لیتر

دستگاه تقطیر آب یکبار تقطیر 3 لیتر

مدل

: SAT- WD
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
دستگاه تولید آب فوق خالص (دمین) آزمایشگاهی دستگاه تولید آب فوق خالص (دمین) آزمایشگاهی

دستگاه تولید آب فوق خالص (دمین) آزمایشگاهی

مدل

: zp 101-c
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر
دستگاه تولید آب فوق خالص (دیونیزه ) گاز زدایی شده آزمایشگاهی دستگاه تولید آب فوق خالص (دیونیزه ) گاز زدایی شده آزمایشگاهی

دستگاه تولید آب فوق خالص (دیونیزه ) گاز زدایی شده آزمایشگاهی

مدل

: ZUD101-C
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر
دستگاه تولید آب فوق خالص (دیونیزه) آزمایشگاهی دستگاه تولید آب فوق خالص (دیونیزه) آزمایشگاهی

دستگاه تولید آب فوق خالص (دیونیزه) آزمایشگاهی

مدل

: ZU101-C
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر
دستگاه تولید آب فوق خالص HPLC grade    (آب فوق خالص ساز ) دستگاه تولید آب فوق خالص HPLC grade    (آب فوق خالص ساز )

دستگاه تولید آب فوق خالص HPLC grade (آب فوق خالص ساز )

مدل

: DI-G100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر
دستگاه تولید آب فوق خالص گاززدایی شده پرتابل دستگاه تولید آب فوق خالص گاززدایی شده پرتابل

دستگاه تولید آب فوق خالص گاززدایی شده پرتابل

مدل

: ZUS101
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر