مجموعه تقطیر

برج تقطیر سینی دار برج تقطیر سینی دار

برج تقطیر سینی دار

مدل

: uop600
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیربرج تقطیر
برج تقطیر سینی دار  استینلس استیل پیوسته برج تقطیر سینی دار  استینلس استیل پیوسته

برج تقطیر سینی دار استینلس استیل پیوسته

مدل

: RU 100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیربرج تقطیر
برج تقطیر سینی دار  شیشه ای پیوسته برج تقطیر سینی دار  شیشه ای پیوسته

برج تقطیر سینی دار شیشه ای پیوسته

مدل

: RU 096
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیربرج تقطیر
برج تقطیر سینی دار استینلس استیل ناپیوسته برج تقطیر سینی دار استینلس استیل ناپیوسته

برج تقطیر سینی دار استینلس استیل ناپیوسته

مدل

: RU 101
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیربرج تقطیر
برج تقطیر سینی دار شیشه ای ناپیوسته برج تقطیر سینی دار شیشه ای ناپیوسته

برج تقطیر سینی دار شیشه ای ناپیوسته

مدل

: RU 097
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیربرج تقطیر
چهار جزء تقطیر چهار جزء تقطیر

چهار جزء تقطیر

مدل

: چهار جزء تقطیر
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرمجموعه تقطیر
دستگاه آب مقطر گیر- دیونایزر دستگاه آب مقطر گیر- دیونایزر

دستگاه آب مقطر گیر- دیونایزر

مدل

: CR1000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر
دستگاه آب مقطر گیر- دیونایزر دستگاه آب مقطر گیر- دیونایزر

دستگاه آب مقطر گیر- دیونایزر

مدل

: CR500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر
دستگاه آب مقطر گیری دستگاه آب مقطر گیری

دستگاه آب مقطر گیری

مدل

: یکبار تقطیر
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری