مجموعه تقطیر

ازن ساز ازن ساز

ازن ساز

مدل

: pow-h100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر
ازن ساز ازن ساز

ازن ساز

مدل

: pow-h200
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر
بالن تقطیر با لوله جانبی بالن تقطیر با لوله جانبی

بالن تقطیر با لوله جانبی

مدل

: 500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیربالن تقطیر
بالن تقطیر با لوله جانبی بالن تقطیر با لوله جانبی

بالن تقطیر با لوله جانبی

مدل

: 250
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیربالن تقطیر
بالن تقطیر با لوله جانبی بالن تقطیر با لوله جانبی

بالن تقطیر با لوله جانبی

مدل

: 125
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیربالن تقطیر
برج تقطیر آکنده برج تقطیر آکنده

برج تقطیر آکنده

مدل

: uop601
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیربرج تقطیر
برج تقطیر آکنده استینلس استیل پیوسته برج تقطیر آکنده استینلس استیل پیوسته

برج تقطیر آکنده استینلس استیل پیوسته

مدل

: RU 102
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیربرج تقطیر
برج تقطیر آکنده استینلس استیل ناپیوسته برج تقطیر آکنده استینلس استیل ناپیوسته

برج تقطیر آکنده استینلس استیل ناپیوسته

مدل

: RU 103
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیربرج تقطیر
برج تقطیر آکنده شیشه ای پیوسته برج تقطیر آکنده شیشه ای پیوسته

برج تقطیر آکنده شیشه ای پیوسته

مدل

: RU 098
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیربرج تقطیر
برج تقطیر آکنده شیشه ای ناپیوسته برج تقطیر آکنده شیشه ای ناپیوسته

برج تقطیر آکنده شیشه ای ناپیوسته

مدل

: RU 099
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیربرج تقطیر