مجموعه تقطیر

آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره کندانسورپیرکس4لیتردرساعت آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره کندانسورپیرکس4لیتردرساعت

آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره کندانسورپیرکس4لیتردرساعت

مدل

: یکبارتقطیر4لیتردرساعت بدون مخزن
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره کندانسورپیرکس8لیتردرساعت آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره کندانسورپیرکس8لیتردرساعت

آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره کندانسورپیرکس8لیتردرساعت

مدل

: یکبارتقطیر8لیتردرساعت بدون مخزن ذخیره،پیرکس
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آبمقطرگیری دوبار تقطیر 4Lit/h آبمقطرگیری دوبار تقطیر 4Lit/h

آبمقطرگیری دوبار تقطیر 4Lit/h

مدل

: TAT-2104
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
آبمقطرگیری دوبار تقطیر 8Lit/h آبمقطرگیری دوبار تقطیر 8Lit/h

آبمقطرگیری دوبار تقطیر 8Lit/h

مدل

: TAT-2108
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
آبمقطرگیری یکبار تقطیر 4Li/h آبمقطرگیری یکبار تقطیر 4Li/h

آبمقطرگیری یکبار تقطیر 4Li/h

مدل

: TAT-2004
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آبمقطرگیری یکبار تقطیر 4Li/h مبرد شیشه آبمقطرگیری یکبار تقطیر 4Li/h مبرد شیشه

آبمقطرگیری یکبار تقطیر 4Li/h مبرد شیشه

مدل

: TAT-2004C
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آبمقطرگیری یکبار تقطیر 4Li/h مبرد شیشه آبمقطرگیری یکبار تقطیر 4Li/h مبرد شیشه

آبمقطرگیری یکبار تقطیر 4Li/h مبرد شیشه

مدل

: TAT-D2004B
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آبمقطرگیری یکبار تقطیر 8Li/h آبمقطرگیری یکبار تقطیر 8Li/h

آبمقطرگیری یکبار تقطیر 8Li/h

مدل

: TAT-2008
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری