مجموعه تقطیر

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4 لیتر در ساعت تمام استیل آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4 لیتر در ساعت تمام استیل

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4 لیتر در ساعت تمام استیل

مدل

: 6004
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4لیتر در ساعت آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4لیتر در ساعت

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4لیتر در ساعت

مدل

: v1003
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری یکبار تقطیر 8 لیتر در ساعت تمام استیل آب مقطرگیری یکبار تقطیر 8 لیتر در ساعت تمام استیل

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 8 لیتر در ساعت تمام استیل

مدل

: 6008
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره تمام استیل 2لیتردرساعت آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره تمام استیل 2لیتردرساعت

آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره تمام استیل 2لیتردرساعت

مدل

: یکبارتقطیرتمام استیل2لیتر
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره تمام استیل 4لیتردرساعت آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره تمام استیل 4لیتردرساعت

آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره تمام استیل 4لیتردرساعت

مدل

: یکبارتقطیرتمام استیل4لیتر
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره کندانسوراستیل 12لیتردرساعت آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره کندانسوراستیل 12لیتردرساعت

آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره کندانسوراستیل 12لیتردرساعت

مدل

: یکبارتقطیر12لیتردرساعت بدون مخزن ذخیره
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره کندانسوراستیل 2لیتردرساعت آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره کندانسوراستیل 2لیتردرساعت

آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره کندانسوراستیل 2لیتردرساعت

مدل

: یکبارتقطیر2لیتردرساعت بدون مخزن ذخیره
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره کندانسوراستیل 4لیتردرساعت آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره کندانسوراستیل 4لیتردرساعت

آب مقطرگیری یکبارتقطیربدون مخزن ذخیره کندانسوراستیل 4لیتردرساعت

مدل

: یکبارتقطیر4لیتردرساعت بدون مخزن ذخیره
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری