مجموعه تقطیر

آب مقطرگیری دوبارتقطیر تمام اتوماتیک با دو کندانسور 4 لیتر در ساعت آب مقطرگیری دوبارتقطیر تمام اتوماتیک با دو کندانسور 4 لیتر در ساعت

آب مقطرگیری دوبارتقطیر تمام اتوماتیک با دو کندانسور 4 لیتر در ساعت

مدل

: دوبارتقطیر4لیتردرساعت
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
آب مقطرگیری دوبارتقطیرتمام اتوماتیک 4لیتردرساعت آب مقطرگیری دوبارتقطیرتمام اتوماتیک 4لیتردرساعت

آب مقطرگیری دوبارتقطیرتمام اتوماتیک 4لیتردرساعت

مدل

: دوبارتقطیر4لیتردرساعت
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
آب مقطرگیری دوبارتقطیرتمام اتوماتیک 8لیتردرساعت آب مقطرگیری دوبارتقطیرتمام اتوماتیک 8لیتردرساعت

آب مقطرگیری دوبارتقطیرتمام اتوماتیک 8لیتردرساعت

مدل

: دوبارتقطیر8لیتردرساعت
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
آب مقطرگیری دوبارتقطیرتمام اتوماتیک بادوکندانسور 8لیتردرساعت آب مقطرگیری دوبارتقطیرتمام اتوماتیک بادوکندانسور 8لیتردرساعت

آب مقطرگیری دوبارتقطیرتمام اتوماتیک بادوکندانسور 8لیتردرساعت

مدل

: دوبارتقطیر8لیتردرساعت
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
آب مقطرگیری دیونایزر آب مقطرگیری دیونایزر

آب مقطرگیری دیونایزر

مدل

: CR350
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر
آب مقطرگیری یکبار تقطیر 12 لیتر در ساعت تمام استیل آب مقطرگیری یکبار تقطیر 12 لیتر در ساعت تمام استیل

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 12 لیتر در ساعت تمام استیل

مدل

: 6012
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4 لیتر در ساعت تمام استیل آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4 لیتر در ساعت تمام استیل

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4 لیتر در ساعت تمام استیل

مدل

: 6004
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4لیتر در ساعت آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4لیتر در ساعت

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4لیتر در ساعت

مدل

: v1003
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری