اتوکلاو و استریل کننده

پلاسما کلینر پلاسما کلینر

پلاسما کلینر

مدل

: RFPC-200
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاستریل کننده
پلاسما کلینر پلاسما کلینر

پلاسما کلینر

مدل

: PC-500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاستریل کننده
دستگاه اتوکلاو سیمان دستگاه اتوکلاو سیمان

دستگاه اتوکلاو سیمان

مدل

: CE.B19
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو
دستگاه استریل کننده لوپ دستگاه استریل کننده لوپ

دستگاه استریل کننده لوپ

مدل

: ESR-LS500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهلوپ استریل کننده
دستگاه اُزن ژنراتور دستگاه اُزن ژنراتور

دستگاه اُزن ژنراتور

مدل

: آرنا 2018
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهضدعفونی کننده
دستگاه اُزن ژنراتور 10 گرم بر ساعت دستگاه اُزن ژنراتور 10 گرم بر ساعت

دستگاه اُزن ژنراتور 10 گرم بر ساعت

مدل

: دونالی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهضدعفونی کننده
دستگاه اُزن ژنراتور 5 گرم بر ساعت دستگاه اُزن ژنراتور 5 گرم بر ساعت

دستگاه اُزن ژنراتور 5 گرم بر ساعت

مدل

: دونالی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهضدعفونی کننده
دستگاه اُزن ژنراتور 50 گرم بر ساعت دستگاه اُزن ژنراتور 50 گرم بر ساعت

دستگاه اُزن ژنراتور 50 گرم بر ساعت

مدل

: دونالی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهضدعفونی کننده
دستگاه ضدعفونی کننده سطوح پلاسمایی OXY-MIST دستگاه ضدعفونی کننده سطوح پلاسمایی OXY-MIST

دستگاه ضدعفونی کننده سطوح پلاسمایی OXY-MIST

مدل

: PD25
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهضدعفونی کننده