اتوکلاو و استریل کننده

اتوکلاو 25 لیتری اتوکلاو 25 لیتری

اتوکلاو 25 لیتری

مدل

: AV2
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو
اتوکلاو 50 لیتری اتوکلاو 50 لیتری

اتوکلاو 50 لیتری

مدل

: A50L
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو
اتوکلاو 55 لیتری اتوکلاو 55 لیتری

اتوکلاو 55 لیتری

مدل

: NST A 55
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو
اتوکلاو 55 لیتری اتوکلاو 55 لیتری

اتوکلاو 55 لیتری

مدل

: AV5
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو
اتوکلاو 75 لیتری اتوکلاو 75 لیتری

اتوکلاو 75 لیتری

مدل

: NST A 75
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو
اتوکلاو 75 لیتری اتوکلاو 75 لیتری

اتوکلاو 75 لیتری

مدل

: A75L
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو