لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

ازن ژنراتور ازن ژنراتور

ازن ژنراتور

مدل

: LT10-Plasma
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هواتولید کننده ازن
تولید کننده اُزن 10 گرم در ساعت تولید کننده اُزن 10 گرم در ساعت

تولید کننده اُزن 10 گرم در ساعت

مدل

: 10 گرم در ساعت - نیمه صنعتی
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هواتولید کننده ازن