الک

شیکر الک آرد بدون الک شیکر الک آرد بدون الک

شیکر الک آرد بدون الک

مدل

: TAT-ShA1
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکالک لرزان
شیکر الک خاک شیکر الک خاک

شیکر الک خاک

مدل

: TAT-SHV
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکالک لرزان
مجموعه مقسم ها با سه عدد سبد شامل سایزهای 2 و 1 و 1/2 و 3/8 اینچ مجموعه مقسم ها با سه عدد سبد شامل سایزهای 2 و 1 و 1/2 و 3/8 اینچ

مجموعه مقسم ها با سه عدد سبد شامل سایزهای 2 و 1 و 1/2 و 3/8 اینچ

مدل

: AG 151 , AG 152, AG 153, AG 154
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکمقسم ها
مقسم غلات 16 خانه مقسم غلات 16 خانه

مقسم غلات 16 خانه

مدل

: ESR-Riffle
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکمقسم ها
مقسم نمونه ریفل (دیوایدر غلات) سه ظرفی استیل مقسم نمونه ریفل (دیوایدر غلات) سه ظرفی استیل

مقسم نمونه ریفل (دیوایدر غلات) سه ظرفی استیل

مدل

: GD-R3512
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکمقسم ها
مقسم نمونه ریفل (دیوایدر غلات) سه ظرفی استیل مقسم نمونه ریفل (دیوایدر غلات) سه ظرفی استیل

مقسم نمونه ریفل (دیوایدر غلات) سه ظرفی استیل

مدل

: GD-R3516
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکمقسم ها
مقسم نمونه ریفل (دیوایدر غلات) سه ظرفی استیل مقسم نمونه ریفل (دیوایدر غلات) سه ظرفی استیل

مقسم نمونه ریفل (دیوایدر غلات) سه ظرفی استیل

مدل

: GD-R3519
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکمقسم ها
مقسم نمونه ریفل (دیوایدر غلات) سه ظرفی استیل مقسم نمونه ریفل (دیوایدر غلات) سه ظرفی استیل

مقسم نمونه ریفل (دیوایدر غلات) سه ظرفی استیل

مدل

: GD-R3522
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکمقسم ها