محفظه حرارتی و کوره

Furnace Furnace

Furnace

مدل

: Furnace.100-4
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه حرارتی و کورهکوره الکتریکی و مافلی
آون آون

آون

مدل

: GCA500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه حرارتی و کورهآون عمومی و آزمایشگاهی
آون آون

آون

مدل

: هوشمند25 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه حرارتی و کورهآون عمومی و آزمایشگاهی
آون آون

آون

مدل

: دیجیتالی 100 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه حرارتی و کورهآون عمومی و آزمایشگاهی
آون آون

آون

مدل

: هوشمند85 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه حرارتی و کورهآون عمومی و آزمایشگاهی
آون آون

آون

مدل

: دیجیتالی 25 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه حرارتی و کورهفور (آون استریل کننده)
آون آون

آون

مدل

: هوشمند 55 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه حرارتی و کورهفور (آون استریل کننده)
آون آون

آون

مدل

: دیجیتالی 85 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه حرارتی و کورهفور (آون استریل کننده)
آون آون

آون

مدل

: هوشمند 100 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه حرارتی و کورهفور (آون استریل کننده)