تجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطی

چمبر تست دما و رطوبت 6منفی 40 - الی 180+ درجه با ریت 5 درجه بر دقیقه 600 لیتری چمبر تست دما و رطوبت 6منفی 40 - الی 180+ درجه با ریت 5 درجه بر دقیقه 600 لیتری

چمبر تست دما و رطوبت 6منفی 40 - الی 180+ درجه با ریت 5 درجه بر دقیقه 600 لیتری

مدل

: ATC4005-600
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دمایی 250 لیتری گستره دمایی 70- تا 180+ ریت 2 درجه بر دقیقه چمبر تست دمایی 250 لیتری گستره دمایی 70- تا 180+ ریت 2 درجه بر دقیقه

چمبر تست دمایی 250 لیتری گستره دمایی 70- تا 180+ ریت 2 درجه بر دقیقه

مدل

: AT7002-250
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دمایی 400 لیتری با گستره دمایی 70- تا 180+ با ریت 2 درجه بر دقیقه چمبر تست دمایی 400 لیتری با گستره دمایی 70- تا 180+ با ریت 2 درجه بر دقیقه

چمبر تست دمایی 400 لیتری با گستره دمایی 70- تا 180+ با ریت 2 درجه بر دقیقه

مدل

: AT7002-400
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست شرایط محیطی ۲۰۰ لیتری با مونیتور تاچ کنترل و دیتالاگر و تنظیم شیب دمایی چمبر تست شرایط محیطی ۲۰۰ لیتری با مونیتور تاچ کنترل و دیتالاگر و تنظیم شیب دمایی

چمبر تست شرایط محیطی ۲۰۰ لیتری با مونیتور تاچ کنترل و دیتالاگر و تنظیم شیب دمایی

مدل

: ACH620 L
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیکابین تست شرایط محیطی
چمبر تست شرایط محیطی ۵۰۰ لیتری با مونیتور تاچ کنترل و دیتالاگر و تنظیم شیب دمایی چمبر تست شرایط محیطی ۵۰۰ لیتری با مونیتور تاچ کنترل و دیتالاگر و تنظیم شیب دمایی

چمبر تست شرایط محیطی ۵۰۰ لیتری با مونیتور تاچ کنترل و دیتالاگر و تنظیم شیب دمایی

مدل

: ACH650 L
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیکابین تست شرایط محیطی
چمبر دارو  300 مدل A+ چمبر دارو  300 مدل A+

چمبر دارو 300 مدل A+

مدل

: NST C H 300-A+
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیکابین تست شرایط محیطی
چمبر دارو 1300 مدل A+ چمبر دارو 1300 مدل A+

چمبر دارو 1300 مدل A+

مدل

: NST C H 1300-A+
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیکابین تست شرایط محیطی