تجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطی

چمبر تست دما و رطوبت 300 مدل A+ چمبر تست دما و رطوبت 300 مدل A+

چمبر تست دما و رطوبت 300 مدل A+

مدل

: NSTCHN 300-A+
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما و رطوبت 400 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه چمبر تست دما و رطوبت 400 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما و رطوبت 400 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه

مدل

: ATC4005-400
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما و رطوبت 400 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه چمبر تست دما و رطوبت 400 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما و رطوبت 400 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه

مدل

: ATC7005-400
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما و رطوبت 400 لیتری گستره دمایی 40- تا 180+ ریت 2 درجه بر دقیقه چمبر تست دما و رطوبت 400 لیتری گستره دمایی 40- تا 180+ ریت 2 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما و رطوبت 400 لیتری گستره دمایی 40- تا 180+ ریت 2 درجه بر دقیقه

مدل

: ATC4002-400
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما و رطوبت 400 لیتری گستره دمایی 70- تا 180+ ریت 2 درجه بر دقیقه چمبر تست دما و رطوبت 400 لیتری گستره دمایی 70- تا 180+ ریت 2 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما و رطوبت 400 لیتری گستره دمایی 70- تا 180+ ریت 2 درجه بر دقیقه

مدل

: ATC7002-400
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما و رطوبت 600 لیتری مدل A+ چمبر تست دما و رطوبت 600 لیتری مدل A+

چمبر تست دما و رطوبت 600 لیتری مدل A+

مدل

: NSTCHN 600-A+
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)