تجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطی

چمبر تست دما و رطوبت 125 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 6 درجه بر دقیقه چمبر تست دما و رطوبت 125 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 6 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما و رطوبت 125 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 6 درجه بر دقیقه

مدل

: ATC7006-125
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما و رطوبت 150 مدل A+ چمبر تست دما و رطوبت 150 مدل A+

چمبر تست دما و رطوبت 150 مدل A+

مدل

: NSTCHN 150-A+
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما و رطوبت 240ax چمبر تست دما و رطوبت 240ax

چمبر تست دما و رطوبت 240ax

مدل

: st-chamber240ax
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیکابین تست شرایط محیطی
چمبر تست دما و رطوبت 250 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 10 درجه بر دقیقه چمبر تست دما و رطوبت 250 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 10 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما و رطوبت 250 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 10 درجه بر دقیقه

مدل

: ATC4010-250
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما و رطوبت 250 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه چمبر تست دما و رطوبت 250 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما و رطوبت 250 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه

مدل

: ATC4005-250
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما و رطوبت 250 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه چمبر تست دما و رطوبت 250 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما و رطوبت 250 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه

مدل

: ATC7005-250
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما و رطوبت 250 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت10 درجه بر دقیقه چمبر تست دما و رطوبت 250 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت10 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما و رطوبت 250 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت10 درجه بر دقیقه

مدل

: ATC7010-250
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)