تجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطی

چمبر تست دما 150 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد با ریت 3 درجه بر دقیقه چمبر تست دما 150 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد با ریت 3 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما 150 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد با ریت 3 درجه بر دقیقه

مدل

: AT4003-150
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما 250 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه چمبر تست دما 250 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما 250 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه

مدل

: ََAT4005-250
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما 250 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 10 درجه بر دقیقه کندانسور آبی چمبر تست دما 250 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 10 درجه بر دقیقه کندانسور آبی

چمبر تست دما 250 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 10 درجه بر دقیقه کندانسور آبی

مدل

: AT7010-250
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما 250 لیتری گستره دمایی 40- تا 180+ ریت 2 درجه بر دقیقه چمبر تست دما 250 لیتری گستره دمایی 40- تا 180+ ریت 2 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما 250 لیتری گستره دمایی 40- تا 180+ ریت 2 درجه بر دقیقه

مدل

: AT4002-250
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما 400 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه چمبر تست دما 400 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما 400 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه

مدل

: AT4005-400
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما 400 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه چمبر تست دما 400 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما 400 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 5 درجه بر دقیقه

مدل

: AT7005-400
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما منفی 40- الی 180+ درجه سانتیگراد با ریت 5 درجه بر دقیقه 600 لیتری چمبر تست دما منفی 40- الی 180+ درجه سانتیگراد با ریت 5 درجه بر دقیقه 600 لیتری

چمبر تست دما منفی 40- الی 180+ درجه سانتیگراد با ریت 5 درجه بر دقیقه 600 لیتری

مدل

: AT4005-600
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)