تجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطی

اتاقک تست دما و رطوبت با 4 چمبر 300 لیتری مونیتور تاچ کنترل با دقت بسیار بالا و قابل برنامه ریزی اتاقک تست دما و رطوبت با 4 چمبر 300 لیتری مونیتور تاچ کنترل با دقت بسیار بالا و قابل برنامه ریزی

اتاقک تست دما و رطوبت با 4 چمبر 300 لیتری مونیتور تاچ کنترل با دقت بسیار بالا و قابل برنامه ریزی

مدل

: XPH3Q
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما 125 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 6 درجه بر دقیقه چمبر تست دما 125 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 6 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما 125 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 6 درجه بر دقیقه

مدل

: AT4006-125
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما 125 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 6 درجه بر دقیقه چمبر تست دما 125 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 6 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما 125 لیتری از 70- تا 180+ درجه سانتی گراد ریت 6 درجه بر دقیقه

مدل

: AT7006-125
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)
چمبر تست دما 150 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد با ریت 3 درجه بر دقیقه چمبر تست دما 150 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد با ریت 3 درجه بر دقیقه

چمبر تست دما 150 لیتری از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد با ریت 3 درجه بر دقیقه

مدل

: AT4003-150
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه آزمایش دما و رطوبت (چمبر دما و رطوبت)