فریزر آزمایشگاهی

فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF80.200
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF 80.400
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF80.600
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF80.800
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF80.1000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF80.1200
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

فریزر 80- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF80.2000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
فریزر 80- ذرجه سانتی گراد تحقیقاتی فریزر 80- ذرجه سانتی گراد تحقیقاتی

فریزر 80- ذرجه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF80.1600
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
فریزر آزمایشگاهی فریزر آزمایشگاهی

فریزر آزمایشگاهی

مدل

: 300 لیتری ایستاده
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر آزمایشگاهی 150 لیتری 40- درجه مدل A+ فریزر آزمایشگاهی 150 لیتری 40- درجه مدل A+

فریزر آزمایشگاهی 150 لیتری 40- درجه مدل A+

مدل

: NST R F 150-A+(-40)
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین