فریزر آزمایشگاهی

فریزر 60- در جه سانتی گراد تحقیقاتی فریزر 60- در جه سانتی گراد تحقیقاتی

فریزر 60- در جه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF60.300
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 60- در جه سانتی گراد تحقیقاتی فریزر 60- در جه سانتی گراد تحقیقاتی

فریزر 60- در جه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF60.800
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 60- درجه سانتی گراد تحقیقاتی فریزر 60- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

فریزر 60- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF60.2000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
فریزر 60- درجه سانتی گراد تحقیقاتی فریزر 60- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

فریزر 60- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF60.500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 60- درجه سانتی گراد تحقیقاتی فریزر 60- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

فریزر 60- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF60.1000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 60- درجه سانتی گراد تحقیقاتی فریزر 60- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

فریزر 60- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF60.1200
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 60- درجه سانتی گراد تحقیقاتی فریزر 60- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

فریزر 60- درجه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF60.1600
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 80- در جه سانتی گراد تحقیقاتی فریزر 80- در جه سانتی گراد تحقیقاتی

فریزر 80- در جه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF80.300
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
فریزر 80- درجه 100 لیتری فریزر 80- درجه 100 لیتری

فریزر 80- درجه 100 لیتری

مدل

: 88FD-4-95-A
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
فریزر 80- درجه سانتی گراد فریزر 80- درجه سانتی گراد

فریزر 80- درجه سانتی گراد

مدل

: GDF80.500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین