فریزر آزمایشگاهی

فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم

فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم

مدل

: GDF40.600
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم

فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم

مدل

: GDF40.800
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم

فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم

مدل

: GDF40.1600
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سردو گرم فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سردو گرم

فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سردو گرم

مدل

: GDF40.1000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 40- درجه ظرفیت بالا تک درب آزمایشگاهی فریزر 40- درجه ظرفیت بالا تک درب آزمایشگاهی

فریزر 40- درجه ظرفیت بالا تک درب آزمایشگاهی

مدل

: 89FB-1-1000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 45- با ظرفیت بالا فریزر 45- با ظرفیت بالا

فریزر 45- با ظرفیت بالا

مدل

: 89FB5500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 60- در جه سانتی گراد  تحقیقاتی فریزر 60- در جه سانتی گراد  تحقیقاتی

فریزر 60- در جه سانتی گراد تحقیقاتی

مدل

: GDF60.600
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی