فریزر آزمایشگاهی

فریزر 200Lit دما 30- فریزر 200Lit دما 30-

فریزر 200Lit دما 30-

مدل

: TAT-F30200
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 200Lit دما 40- فریزر 200Lit دما 40-

فریزر 200Lit دما 40-

مدل

: TAT-F40200
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 30- آزمایشگاهی و نگهداری پلاسما فریزر 30- آزمایشگاهی و نگهداری پلاسما

فریزر 30- آزمایشگاهی و نگهداری پلاسما

مدل

: 87FB-1-93-A
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 40- درجه آزمایشگاهی و نگهداری پلاسما فریزر 40- درجه آزمایشگاهی و نگهداری پلاسما

فریزر 40- درجه آزمایشگاهی و نگهداری پلاسما

مدل

: 89FB-1-93-A
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 40- درجه سانتی گراد فریزر 40- درجه سانتی گراد

فریزر 40- درجه سانتی گراد

مدل

: GDF40.400
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 40- درجه سانتی گراد  تحقیقاتی  سرد و گرم فریزر 40- درجه سانتی گراد  تحقیقاتی  سرد و گرم

فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم

مدل

: GDF40-2000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سر و گرم فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سر و گرم

فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سر و گرم

مدل

: GDF40.1200
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم

فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم

مدل

: GDF40.200
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم

فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم

مدل

: GDF40.300
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم

فریزر 40- درجه سانتی گراد تحقیقاتی سرد و گرم

مدل

: GDF40.500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی