فریزر آزمایشگاهی

دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 200 لیتری دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 200 لیتری

دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 200 لیتری

مدل

: D200-F
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 400 لیتری دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 400 لیتری

دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 400 لیتری

مدل

: D400-F
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 500 لیتری دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 500 لیتری

دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 500 لیتری

مدل

: D500-F
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 600 لیتری دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 600 لیتری

دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 600 لیتری

مدل

: D600-F
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی- 300 لیتری دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی- 300 لیتری

دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی- 300 لیتری

مدل

: D300-F
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر- فریزر آزمایشگاهی / دو کابین / دو مداره دیپ فریزر- فریزر آزمایشگاهی / دو کابین / دو مداره

دیپ فریزر- فریزر آزمایشگاهی / دو کابین / دو مداره

مدل

: DF-150-250
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
فریزر 100Lit دما  30- فریزر 100Lit دما  30-

فریزر 100Lit دما 30-

مدل

: TAT-F30100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 100Lit دما 20- فریزر 100Lit دما 20-

فریزر 100Lit دما 20-

مدل

: TAT-F20100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 100Lit دما 40- فریزر 100Lit دما 40-

فریزر 100Lit دما 40-

مدل

: TAT-F40100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی
فریزر 200Lit دما 20- فریزر 200Lit دما 20-

فریزر 200Lit دما 20-

مدل

: TAT-F20200
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر آزمایشگاهی