فریزر آزمایشگاهی

دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 130 لیتری دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 130 لیتری

دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 130 لیتری

مدل

: D130
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 350 لیتری دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 350 لیتری

دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 350 لیتری

مدل

: D350
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 50 لیتری دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 50 لیتری

دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 50 لیتری

مدل

: D50-F
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 500 لیتری دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 500 لیتری

دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 500 لیتری

مدل

: D500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای خیلی پایین
دیپ فریزر 86- درجه تک درب دوسیکل دیپ فریزر 86- درجه تک درب دوسیکل

دیپ فریزر 86- درجه تک درب دوسیکل

مدل

: 88FD-1-95-NL
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر آزمایشگاهی  250 لیتری منفی 80  دارای درب داخلی بدون بک آپ CO2 دیپ فریزر آزمایشگاهی  250 لیتری منفی 80  دارای درب داخلی بدون بک آپ CO2

دیپ فریزر آزمایشگاهی 250 لیتری منفی 80 دارای درب داخلی بدون بک آپ CO2

مدل

: AUF-80-250-PLUS
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر دو کابین 80- درجه آزمایشگاهی / دو مداره دیپ فریزر دو کابین 80- درجه آزمایشگاهی / دو مداره

دیپ فریزر دو کابین 80- درجه آزمایشگاهی / دو مداره

مدل

: DD-150
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 200 لیتری دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 200 لیتری

دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 200 لیتری

مدل

: D200-F
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 400 لیتری دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 400 لیتری

دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 400 لیتری

مدل

: D400-F
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 500 لیتری دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 500 لیتری

دیپ فریزر صندوقی 80- درجه آزمایشگاهی - 500 لیتری

مدل

: D500-F
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین