فریزر آزمایشگاهی

دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 130 لیتری دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 130 لیتری

دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 130 لیتری

مدل

: D130
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 350 لیتری دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 350 لیتری

دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 350 لیتری

مدل

: D350
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 50 لیتری دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 50 لیتری

دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 50 لیتری

مدل

: D50-F
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 500 لیتری دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 500 لیتری

دیپ فریزر 80- درجه آزمایشگاهی - 500 لیتری

مدل

: D500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای خیلی پایین
دیپ فریزر 86- درجه تک درب دوسیکل دیپ فریزر 86- درجه تک درب دوسیکل

دیپ فریزر 86- درجه تک درب دوسیکل

مدل

: 88FD-1-95-NL
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین
دیپ فریزر دو کابین 80- درجه آزمایشگاهی / دو مداره دیپ فریزر دو کابین 80- درجه آزمایشگاهی / دو مداره

دیپ فریزر دو کابین 80- درجه آزمایشگاهی / دو مداره

مدل

: DD-150
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای پایین