تجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطی

یخچال فریزر نگهداری واکسن ، دارو و مواد آزمایشگاهی یخچال فریزر نگهداری واکسن ، دارو و مواد آزمایشگاهی

یخچال فریزر نگهداری واکسن ، دارو و مواد آزمایشگاهی

مدل

: FRVX180-IL
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهییخچال فریزر آزمایشگاهی
یخچال نگهداری دارو و مواد آزمایشگاهی یخچال نگهداری دارو و مواد آزمایشگاهی

یخچال نگهداری دارو و مواد آزمایشگاهی

مدل

: LAB1600-FC
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهییخچال فریزر آزمایشگاهی
یخساز پودری خودکار یخساز پودری خودکار

یخساز پودری خودکار

مدل

: ESR-ICE35
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطییخ ساز و رطوبت سازیخ ساز
یخساز حبه ای پودری آرمینکو یخساز حبه ای پودری آرمینکو

یخساز حبه ای پودری آرمینکو

مدل

: AIM-60CR
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطییخ ساز و رطوبت سازیخ ساز