تجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطی

برج خنک کننده برج خنک کننده

برج خنک کننده

مدل

: RU 091
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات برودتی و دمای بسیار پایینبرج خنک کننده
برج خنک کننده برج خنک کننده

برج خنک کننده

مدل

: uop320
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات برودتی و دمای بسیار پایینبرج خنک کننده
برج خنک کننده تحقیقاتی برج خنک کننده تحقیقاتی

برج خنک کننده تحقیقاتی

مدل

: RR 193
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات برودتی و دمای بسیار پایینبرج خنک کننده
بیوراکتور ایرلیفت هیبریدی بیوراکتور ایرلیفت هیبریدی

بیوراکتور ایرلیفت هیبریدی

مدل

: هالبر-100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاسایر راکتورها