تجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطی

اولترا فریزر آزمایشگاهی منفی 86 درجه سانتیگراد اولترا فریزر آزمایشگاهی منفی 86 درجه سانتیگراد

اولترا فریزر آزمایشگاهی منفی 86 درجه سانتیگراد

مدل

: 115 لیتری ایستاده
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای خیلی پایین
اولترا فریزر آزمایشگاهی منفی 86 درجه سانتیگراد 430 لیتری صندوقی اولترا فریزر آزمایشگاهی منفی 86 درجه سانتیگراد 430 لیتری صندوقی

اولترا فریزر آزمایشگاهی منفی 86 درجه سانتیگراد 430 لیتری صندوقی

مدل

: 430 لیتری صندوقی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای خیلی پایین
اولترا فریزر آزمایشگاهی منفی 86 درجه سانتیگراد 570 لیتری اولترا فریزر آزمایشگاهی منفی 86 درجه سانتیگراد 570 لیتری

اولترا فریزر آزمایشگاهی منفی 86 درجه سانتیگراد 570 لیتری

مدل

: 570 لیتری ایستاده
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای خیلی پایین
اولترا فریزر آزمایشگاهی منفی 86 درجه سانتیگراد 570 لیتری TWIN GUARD اولترا فریزر آزمایشگاهی منفی 86 درجه سانتیگراد 570 لیتری TWIN GUARD

اولترا فریزر آزمایشگاهی منفی 86 درجه سانتیگراد 570 لیتری TWIN GUARD

مدل

: 570 لیتری ایستاده TWIN GUARD ( دو سیکل سرمایشی مجزا)
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای خیلی پایین
اولترافریزر تک استیج 54 لیتری رومیزی اولترافریزر تک استیج 54 لیتری رومیزی

اولترافریزر تک استیج 54 لیتری رومیزی

مدل

: VUF-7554S
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهیفریزر دمای خیلی پایین
پایلوت راکتور پایلوت راکتور

پایلوت راکتور

مدل

: 20 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی
پایلوت راکتور پایلوت راکتور

پایلوت راکتور

مدل

: 10لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاسایر راکتورها
پایلوت راکتور پایلوت راکتور

پایلوت راکتور

مدل

: 30 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاسایر راکتورها
پایلوت راکتور پایلوت راکتور

پایلوت راکتور

مدل

: 2L
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاسایر راکتورها
پایلوت راکتور شیمیایی دوجداره شیشه ای 6 لیتری پایلوت راکتور شیمیایی دوجداره شیشه ای 6 لیتری

پایلوت راکتور شیمیایی دوجداره شیشه ای 6 لیتری

مدل

: DPR-06
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور دوجداره شیشه ای