تجهیزات پرتو و تابش

قرائتگر TLD قرائتگر TLD

قرائتگر TLD

مدل

: 7103
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتخوانش و شارژر دزیمتر
مولد اشعه ایکس مولد اشعه ایکس

مولد اشعه ایکس

مدل

: RAXON160HPO
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشچشمه و منبع پرتو آلفا، بتا، گاما و ایکسمولد اشعه ایکس
مولد اشعه ایکس مولد اشعه ایکس

مولد اشعه ایکس

مدل

: RAXON100LPO
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشچشمه و منبع پرتو آلفا، بتا، گاما و ایکسمولد اشعه ایکس
مولد اشعه ایکس مولد اشعه ایکس

مولد اشعه ایکس

مدل

: RAXON100HPO
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشچشمه و منبع پرتو آلفا، بتا، گاما و ایکسمولد اشعه ایکس
مولد اشعه ایکس مولد اشعه ایکس

مولد اشعه ایکس

مدل

: RAXON200HPO
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشچشمه و منبع پرتو آلفا، بتا، گاما و ایکسمولد اشعه ایکس
مولد اشعه ایکس مولد اشعه ایکس

مولد اشعه ایکس

مدل

: RAXON200LPO
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشچشمه و منبع پرتو آلفا، بتا، گاما و ایکسمولد اشعه ایکس
مولد اشعه ایکس مولد اشعه ایکس

مولد اشعه ایکس

مدل

: RAXON160LPO
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشچشمه و منبع پرتو آلفا، بتا، گاما و ایکسمولد اشعه ایکس
مولد اشعه ایکس 160 کیلوالکترون ولت مولد اشعه ایکس 160 کیلوالکترون ولت

مولد اشعه ایکس 160 کیلوالکترون ولت

مدل

: IAPX160
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشچشمه و منبع پرتو آلفا، بتا، گاما و ایکسمولد اشعه ایکس
مولد درگاه تاخیری مولد درگاه تاخیری

مولد درگاه تاخیری

مدل

: GDG 2697
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتآنالیزگر و تحلیلگرهای پرتو
گاما پروب گاما پروب

گاما پروب

مدل

: (SERGEOGUIDE II(SINGEL PROBE
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب