تجهیزات پرتو و تابش

سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن قابل نصب استاندارد بدون نمایشگر گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن قابل نصب استاندارد بدون نمایشگر گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A

سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن قابل نصب استاندارد بدون نمایشگر گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A

مدل

: PRM2415A-MOUNTABLE-STD-SSDL
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتپایشگر آلودگی و پرتو رادیواکتیو محیط
سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن قابل نصب حرفه‌ای بدون نمایشگر  گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن قابل نصب حرفه‌ای بدون نمایشگر  گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A

سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن قابل نصب حرفه‌ای بدون نمایشگر گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A

مدل

: PRM2415A-MOUNTABLE-PRO-SSDL
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتپایشگر آلودگی و پرتو رادیواکتیو محیط
سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن قابل نصب حرفه‌ای بدون نمایشگر مدل 2415A سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن قابل نصب حرفه‌ای بدون نمایشگر مدل 2415A

سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن قابل نصب حرفه‌ای بدون نمایشگر مدل 2415A

مدل

: PRM2415A-MOUNTABLE-PRO
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتپایشگر آلودگی و پرتو رادیواکتیو محیط
سیستم سنجش پرتو زیر آب مدل 2718 سیستم سنجش پرتو زیر آب مدل 2718

سیستم سنجش پرتو زیر آب مدل 2718

مدل

: UWDD 2718
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتپرتوسنج،‌ پرتوسنج زیر آب
سیستم شمارنده همزمانی سریع سیستم شمارنده همزمانی سریع

سیستم شمارنده همزمانی سریع

مدل

: NT-134
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتشمارنده گاما و بتا
سیستم شمارنده گاما سیستم شمارنده گاما

سیستم شمارنده گاما

مدل

: NT-112
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
سیستم طیف سنجی سنتیلاتور مایع سیستم طیف سنجی سنتیلاتور مایع

سیستم طیف سنجی سنتیلاتور مایع

مدل

: NT-127
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتطیف سنج سنتیلاسیون مایع
شمارنده گاما و ایکس پر انرژی 2 در 3 اینچ شمارنده گاما و ایکس پر انرژی 2 در 3 اینچ

شمارنده گاما و ایکس پر انرژی 2 در 3 اینچ

مدل

: GC 2217
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
طیف نگار پرتابل گاما طیف نگار پرتابل گاما

طیف نگار پرتابل گاما

مدل

: RID 3611
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتطیف نگار اشعه گاما
قرئتگر TLD قرئتگر TLD

قرئتگر TLD

مدل

: 7200
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتخوانش و شارژر دزیمتر