تجهیزات پرتو و تابش

سیستم اندازه گیری نوترون سیستم اندازه گیری نوترون

سیستم اندازه گیری نوترون

مدل

: NT-142
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتآشکارساز نوترون
سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن آزمایشگاهی استاندارد بدون نمایشگر  مدل 2415A سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن آزمایشگاهی استاندارد بدون نمایشگر  مدل 2415A

سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن آزمایشگاهی استاندارد بدون نمایشگر مدل 2415A

مدل

: PRM2415A-LAB-STD
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتپایشگر آلودگی و پرتو رادیواکتیو محیط
سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن آزمایشگاهی استاندارد بدون نمایشگر گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن آزمایشگاهی استاندارد بدون نمایشگر گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A

سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن آزمایشگاهی استاندارد بدون نمایشگر گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A

مدل

: PRM2415A-LAB-STD-SSDL
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتپایشگر آلودگی و پرتو رادیواکتیو محیط
سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن آزمایشگاهی حرفه‌ای بدون نمایشگر مدل 2415A سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن آزمایشگاهی حرفه‌ای بدون نمایشگر مدل 2415A

سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن آزمایشگاهی حرفه‌ای بدون نمایشگر مدل 2415A

مدل

: PRM2415A-LAB-PRO
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتپایشگر آلودگی و پرتو رادیواکتیو محیط
سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن آزمایشگاهی حرفه‌ای بدون نمایشگر گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن آزمایشگاهی حرفه‌ای بدون نمایشگر گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A

سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن آزمایشگاهی حرفه‌ای بدون نمایشگر گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A

مدل

: PRM2415A-LAB-PRO-SSDL
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتپایشگر آلودگی و پرتو رادیواکتیو محیط
سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن استاندارد بدون نمایشگر  با گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن استاندارد بدون نمایشگر  با گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A

سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن استاندارد بدون نمایشگر با گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A

مدل

: PRM2415A-SIMPLE-STD-SSDL
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتپایشگر آلودگی و پرتو رادیواکتیو محیط
سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن استاندارد بدون نمایشگر مدل 2415A سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن استاندارد بدون نمایشگر مدل 2415A

سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن استاندارد بدون نمایشگر مدل 2415A

مدل

: PRM 2415 A-SIMPLE-STD
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتپایشگر آلودگی و پرتو رادیواکتیو محیط
سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن حرفه‌ای بدون نمایشگر  با گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن حرفه‌ای بدون نمایشگر  با گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A

سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن حرفه‌ای بدون نمایشگر با گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A

مدل

: PRM2415A-SIMPLE-PRO-SSDL
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتپایشگر آلودگی و پرتو رادیواکتیو محیط
سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن حرفه‌ای بدون نمایشگر مدل 2415A سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن حرفه‌ای بدون نمایشگر مدل 2415A

سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن حرفه‌ای بدون نمایشگر مدل 2415A

مدل

: PRM 2415A - SIMPLE -PRO
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتپایشگر آلودگی و پرتو رادیواکتیو محیط
سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن قابل نصب استاندارد بدون نمایشگر مدل 2415A سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن قابل نصب استاندارد بدون نمایشگر مدل 2415A

سیستم پایش پرتو قابل حمل (گاما و ایکس) ورژن قابل نصب استاندارد بدون نمایشگر مدل 2415A

مدل

: PRM2415A-MOUNTABLE-STD
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتپایشگر آلودگی و پرتو رادیواکتیو محیط