تجهیزات پرتو و تابش

دستگاه خوانش و شارژر - 1 محفظه ورودی مدل 2519 دستگاه خوانش و شارژر - 1 محفظه ورودی مدل 2519

دستگاه خوانش و شارژر - 1 محفظه ورودی مدل 2519

مدل

: DRCU2519-1D
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتخوانش و شارژر دزیمتر
دستگاه همزمانی چندمنظوره برای پالس های خطی دستگاه همزمانی چندمنظوره برای پالس های خطی

دستگاه همزمانی چندمنظوره برای پالس های خطی

مدل

: UC2114
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتهمزمانی پالس
دوزسنج فردی مدل 2318 (ایکس و گاما) دوزسنج فردی مدل 2318 (ایکس و گاما)

دوزسنج فردی مدل 2318 (ایکس و گاما)

مدل

: PD2318-X GAMMA
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتدزیمتر شخصی، دزیمتر فردی
دوزسنج فردی مدل 2318 (بتا، گاما و ایکس) دوزسنج فردی مدل 2318 (بتا، گاما و ایکس)

دوزسنج فردی مدل 2318 (بتا، گاما و ایکس)

مدل

: PD2318 (Beta GAMMA X)
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتدزیمتر شخصی، دزیمتر فردی
دوزسنج محیطی حساسیت بالا مدل 2319 (گاما و ایکس) دوزسنج محیطی حساسیت بالا مدل 2319 (گاما و ایکس)

دوزسنج محیطی حساسیت بالا مدل 2319 (گاما و ایکس)

مدل

: PD2319 (X Gamma)-HS
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتدزیمتر محیطی
دوزسنج محیطی مدل 2319 (آلفا و بتا و گاما) دوزسنج محیطی مدل 2319 (آلفا و بتا و گاما)

دوزسنج محیطی مدل 2319 (آلفا و بتا و گاما)

مدل

: PD2319 (Alpha Beta Gamma)
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتدزیمتر محیطی
دوزسنج محیطی مدل 2319 (گاما و ایکس) دوزسنج محیطی مدل 2319 (گاما و ایکس)

دوزسنج محیطی مدل 2319 (گاما و ایکس)

مدل

: PD2319 (X Gamma)
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتدزیمتر محیطی
دوزسنج محیطی مدل 2319 (گاما و بتا) دوزسنج محیطی مدل 2319 (گاما و بتا)

دوزسنج محیطی مدل 2319 (گاما و بتا)

مدل

: PD2319 (Beta Gamma)
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتدزیمتر محیطی
سیستم آشکارسازی اشعه ایکس پس پراکنده سیستم آشکارسازی اشعه ایکس پس پراکنده

سیستم آشکارسازی اشعه ایکس پس پراکنده

مدل

: NT-XBS-1610
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتتشعشع سنج