تجهیزات پرتو و تابش

دزیمتر محیطی دزیمتر محیطی

دزیمتر محیطی

مدل

: PDM07
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتدزیمتر شخصی، دزیمتر فردی
دزیمتر محیطی اشعه ایکس و گاما برای میدان های پالسی دزیمتر محیطی اشعه ایکس و گاما برای میدان های پالسی

دزیمتر محیطی اشعه ایکس و گاما برای میدان های پالسی

مدل

: NT-322
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتتشعشع سنج
دزیمتر محیطی سقفی دزیمتر محیطی سقفی

دزیمتر محیطی سقفی

مدل

: 7801s
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتتابش سنج
دزیمتر محیطی سقفی دزیمتر محیطی سقفی

دزیمتر محیطی سقفی

مدل

: 7801
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتتشعشع سنج
دزیمتر نوترون دزیمتر نوترون

دزیمتر نوترون

مدل

: NT-312
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتآشکارساز نوترون
دزیمتر گاما و ایکس دزیمتر گاما و ایکس

دزیمتر گاما و ایکس

مدل

: GXD-7014
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتدزیمتر گاما و ایکس
دزیمتر گاما- ایکس دزیمتر گاما- ایکس

دزیمتر گاما- ایکس

مدل

: GXD- 7014S
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتتابش سنج
دستگاه پایش پرتوی قابل حمل برای ذرات آلفا، بتا و گاما مدل 2415 بدون نمایشگر دستگاه پایش پرتوی قابل حمل برای ذرات آلفا، بتا و گاما مدل 2415 بدون نمایشگر

دستگاه پایش پرتوی قابل حمل برای ذرات آلفا، بتا و گاما مدل 2415 بدون نمایشگر

مدل

: PRM 2415
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتپایشگر آلودگی و پرتو رادیواکتیو محیط
دستگاه پایش پرتوی قابل حمل برای ذرات آلفا، بتا و گاما مدل بدون نمایشگر با گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A دستگاه پایش پرتوی قابل حمل برای ذرات آلفا، بتا و گاما مدل بدون نمایشگر با گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A

دستگاه پایش پرتوی قابل حمل برای ذرات آلفا، بتا و گاما مدل بدون نمایشگر با گواهی کالیبراسیون کرج مدل 2415A

مدل

: PRM 2415- SSDL
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتپایشگر آلودگی و پرتو رادیواکتیو محیط
دستگاه پایشگر آلودگی رادیواکتیو فردی دستگاه پایشگر آلودگی رادیواکتیو فردی

دستگاه پایشگر آلودگی رادیواکتیو فردی

مدل

: PRPM-100SG
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتپایشگر آلودگی رادیواکتیو فردی